Репозитарій – 2018 рік

ЗБІРНИК ТЕЗ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «СОЦІАЛЬНА ТА ЖИТТЄВА ПРАКТИКА В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА», 17.05.2018

Gordiyenko N.M. Lipid peroxidation during chronic inflammation

Pryima S., Orlov A., Anishchenko O., Pozdnyakova-Kirbyateva E. A study on educational needs of adults (on the example of zaporizhzhia region residents)

Nechyporenko V.V. New Solution of Psycho-physiological Problem 

Nechyporenko V.V. Lipid peroxidation during chronic inflammation

Nechyporenko V.V. Quality of In-home Social Services in Conditions of Transformation of Ukrainian Society

Pozdnyakova O.L. New Solution of Psycho-physiological Problem

Yakovleva-Nosar’ S., Lyakh V. Variability of some productivity traits under thecondition of different density of sowing at the false flax (Camelina sativa L. Crantz)

Аркуша А.О. Використання пастижу

Бакурова А.В., Діденко А.В., Пшегорлинська О.А. Комплексний підхід до управління життєздатністю підприємств на основі гармонійного

Брендіхіна Ю.Л. Гістолого-функкціональна характеристика вегетативних органів лікарських рослин

Волкова С.С. Відновлення рухової функції у дітей молодшого віку з церебральним паралічем засобами гідрокінезотерапії

Волкова С.С. Фізична реабілітація дітей грудного віку з кривошиєю

Гордієнко Н.М. Дослідження з педагогічної соціології шкіл-інтернатів_ історіографічний аспект

Гордієнко Н.М. Проблема булінгу в учнівських колективах інтернатних навчальних закладів соціологічний аспект

Гордієнко Н.М. Соціальний капітал вихованців інтернатних навчальних закладів України

Гордієнко Н.М. Соціокультурні аспекти соціальної організації освітніх установ інтернатного типу_ соціосистемологічна модель

Горшкова Г.В. Базові диференційні формування готовності майбутніх логопедів до застосування адаптивних фізичних вправ

Гупало Ю.С. Адаптивний дизайн

Гупало Ю.С.Тенденції візуального спрощення

Дерев’янко Н.В. Декоративність я к засіб формування проектного мислення

Дерев’янко Н.П. Ландшафтна організація та видова структура насаджень

Дерев’янко Н.П. Проект будівництва левади

Жужа Л.О. Інтернет-мережа як ефективний інструмент політичної реклами

Здановська І.М Роль пленерів у творчості художника

Казаннікова О. В. Рівень сформованості професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі виробничої практик

Кобець О.В. Проект будівництва Левади

Косюк В.Р. Specific of development of creative artistic abilities of future designers

Косюк В.Р. Експериментальна перевірка педагогічних умов розвитку творчих художніх здібностей майбутніх дизайнерів у процесі проф

Куреда Н.М., Юхновська Ю.О. Economic system development trends

Леощенко Д.І. Оптимізація цивілізаційного підходу до вивчення історії

Леощенко Д.І. Феномен постмодернізму як проблема сучасної філософії

Нечипоренко В.В., Куреда Н.М., Юхновська Ю.О.Інноваційні та інформаційні технології в туристичній галузі

Нечипоренко В.В. Особливості взаємозв’язків комп’ютерно орієнтованого освітнього простору вищого навчального закладу на приклад

Одинець Т.Є Features of heart rate variability in breast cancer survivors with various types of attitude to the disease

Одинець Т.Є Psycho-emotional state and quality of life characteristics in women with post-mastectomy syndrome with different types of attitude to the disease

Одинець Т.Є. Дисертаційна робота Теоретико-методологічні засади фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом

Олененко А.Г. Екологічна історія світовий досвід та перспективи розвитку в Україні

Павленко А.І. Метод візуалізації графічних ліній у геометричній оптиці як інноваційна складова освітніх можливостей підготовки фахівців у вищій школі

Павленко А.І. Фактори становлення сучасної методології педагогіки

Позднякова О.Л. Розвиток інтегральної індивідуальності дітей з аутистичними порушеннями в умовах виховної системи освітньо-реабілітації

Позднякова О.Л. Особливості взаємозв’язків комп’ютерно орієнтованого освітнього простору вищого навчального закладу 

Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. Взаємозв’язок соціального призначення та планування території реабілітаційного парку.

Турубарова А.В. Особливості проектування психолого-педагогічного супроводу підлітків із обмеженими можливостями

Турубарова А.В., Прядкіна А.А. Стан розробленості проблеми розвитку мовлення в дітей з синдромом дауна

Турубарова А.В. Умови соціально-психологічного розвитку підлітків з обмеженими можливостями здоров’я

Філас В.М. Відпочиноке, шинок та жінка у подорожньому побуті чумаків (за картинами І.К.Айвазовського)

Філас В.М. Візуалізація північного причорномор’я європейскими мандрівниками

Філас В.М. Волог чи друг

Філас В.М. Графічні джерела з історії Пн.Причорномор’я в архівних зібаннях

Філас В.М. Корпус візуальних джерел північно-причорноморської експедиції А.Дємідова 1837

Філас В.М. Північне Причорномор’я у тиражній графіці о.ч.XVIII-п.XIX

Філас В.М. Сюжетна атрибуція візуальних джерел з історії пн.причорномор’я

Філас В.М. Традиції європейського спряйняття пн.причорномор’я та його мешканців

Філас В.М. Художні проекції Криму у роботах Х.Гейслера

Філас В.М. Як відбілювали імідж Г. Потьомкіна

Червоненко К.С. Зміст і структура готовності майбутніх соціальних працівників

Юхновська Ю.О. Складові частини та рівні управління розвитком лікувально-оздоровчого туризму

Юхновська Ю.О. Сучаснй стан транспортної інфрастуктури туристичної галузі України

Яковлєва-Носарь С.О. Байрак Генералка в рекреаційній системі м. Запоріжжя

Яковлєва-Носарь С.О., Бессонова В.П. Дендрофлора балки Широка (острів Хортиця)

Яковлєва-Носарь С.О. ВПЛИВ ПОСУХИ ТА ЗАСОЛЕННЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ проростання насіння і ріст проростків календули лікарської

Яковлєва-Носарь С.О., Тоцька Т.В. ОЦІНКА УСПІШНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ SEDUM L.

Яковлєва-Носарь С.О. Оцінка колориту… байраку Генералка