Нормативне забезпечення

Статут
Колективний договір


Положення про ректорат
Положення про факультет
Положення про деканат
Положення про кафедру 
Положення про педагогічний коледж
Положення про навчальний відділ
Положення про науково-методичний відділ
Положення про відділ післядипломної освіти
Положення про відділ роботи з іноземними студентами ХНА
Положення про відділ міжнародних зв’язків та наукової роботи
Положення про бібліотеку
Положення про санаторну школу
Положення про науковий ліцей
Положення про центр ранньої соціальної реабілітації
Положення про гуртожиток
Положення про навчальну лабораторію
Положення про Приймальну комісію
Положення про педагогічний фаховий коледж


Положення про Наглядову раду
Положення про Вчену раду
Положення про навчально-методичну раду
Положення про науково-методичну раду
Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
Положення про студентське самоврядування
Положення про стипендіальну комісію
Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії
♦Зміни до положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії
Положення про апеляційну комісію


Стратегія і перспективні напрямки розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності

Стратегія і перспективні напрямки розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Хортицької національної академії
Стратегія інтернаціоналізації


Положення про організацію освітнього процесу
♦Зміни до положення про організацію освітнього процесу
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти
Положення про критерії оцінювання знань студентів
Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення студентів
Положення про атестацію здобувачів вищої освіти
♦Зміни до положення про атестацію здобувачів вищої освіти

Положення про переведення студентів на вакантні місця
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
Положення про вибіркові дисципліни 2020-2021
Положення про переведення на індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання
Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти
Правила призначення стипендій
Порядок формування рейтингу успішності студентів

Положення про освітні програми
Положення про академічну доброчесність
Положення про особові справи
Інструкція щодо врегулювання конфліктних ситуацій
Положення про зразок та порядок виготовлення документів
Наказ про призначення відповідальної особи за запобігання корупції 
Наказ про запобігання корупції
Положення про навчальні видання
Положення про платні послуги
Кодекс доброчесності
Положення про групу сприяння доброчесності
Положення про запобігання плагіату
Положення про електронний репозитарій

Положення про анкетування
Положення про Комісії з академічної доброчесності та Комісію з етики та управління конфліктами
Положення про соціально психологічну службу
Тимчасовий порядок дій для НПП, студентів, непедагогічних працівників


Положення про заміщення вакантної посади директора педагогічного коледжу 
Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників
Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників
Положення про проведення атестації педагогічних працівників
Положення про планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників
Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників
Наказ Про альтернативні способи обміну документами про трудові відносини
Наказ про затвердження штатного розпису
Штатний розпис