Репозитарій – 2021 рік

Antonenko I. Emotional Intelligence and Burnout of Teachers of Higher Education Institutions

Bredikhina Yuliia L. Theoretical Description for Anti-COVID-19 Drug

Dergach M. А THE ABILITY OF YOUNG PEOPLE TO SELF-REGULATE EMOTIONS

Gordiyenko N.M. The Theoretical Description for Chlorantraniliprole Electrochemical Determination, Assisted by Squaraine Dye – Nano-CuS Composite

Gordiyenko N.M. Theoretical Description for Omeprazole Cathodical Electrochemical Determination, Assisted by Omeprazole Electrochemical Determination, Assisted by the Composite Poly(1,2,4-triazole) – VO(OH)

Gorshkova G. Research of the state of digital competence of teachers of higher education institutions in the conditions of post-COVID-19 educational space

Hordiienko N.M. Protection of constitutional rights and freedoms of citizens of European states in the context of overcoming the socio-psychological problems of the COVID-19 pandemic with the use of medical and social technologies

Klopota О. Inclusive Education in Ukraine

Kornet M., Brazhko O., Zavgorodniy M.,Tkach V., Kruglyak O., Ivanushko Y., Oliveira S., Yagodynets P. Electrochemical Determination

Mosaiev Y. Forecasting Career-And Competence Indicators of a Social Worker in the Context of Digital Transformations of the Society

Mosaiev Y. The problem of psychological conflicts in inclusive

Nechyporenko V.V. Psychological and pedagogical aspects of consolidation of social capital of higher education institutions

Odynets T. Effect of hatha yoga intervention on cardiovascular system in women

Odynets T. Effect of hatha yoga intervention on cardiovascular system in women

Pavlenko, A. Analysis of Developers of Online Courses on Ukrainian Platforms of MOOC

Pavlenko A. Analysis of MOOC on Programming for IT Specialist Training

Pozdniakova O.L. Psychological and pedagogical aspects of consolidation of social capital of higher education institutions

Pozdniakova-Kyrbiatieva E., Mosaiev Y., Siliavina Y., Zhuzha L., Kobets O. Natural Therapy as Integral Technology of Social and Physical Rehabilitation

Pozdniakova-Kyrbiatieva E. Psychological and pedagogical aspects of consolidation of social capital of higher education institutions

Turubarova A.V. Psychological and pedagogical features of the professional self-awareness development of future special

Zhadlenko I. O., Panov M. S. PSYCHOLOGICAL FEATURES OF FEARS

Zhadlenko I. O., Panov M. S. DEVELOPMENT OF LEXICAL AND

Yakovlieva-Nosar S., Bessonova V. State of coenopopulations

Антоненко І. СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ ПІДЛІТКІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Антоненко І. МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ

Антоненко І.Ю., Кіріллова А. О. Вплив психічного інфантилізму підлітків на розвиток соціального інтелекту в освітніх умовах

Бессараб А.О., Волинець Г.М., Пономаренко Л.Г. Фемінітиви в текстах масмедіа як гендерний маркер авторства

Бессаараб А.О., Гиріна Т.С. Перше дитяче талант-шоу в історії українського радіо

Бочелюк В.Й. Панов М.С. Турубарова А.В. Психокорекція аутизму в Україні

Великжаніна Д.В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до реалізації завдань сучасного соціального виховання учнів

Волкова С.С. Фізична терапія дітей з церебральним паралічем в інклюзивному класі

Галієва О.М. Теоретичний аналіз проблеми саморегуляції ситуативної тривожності студентів у контексті психології життєтворчості

Галієва О.М. Роль техніки позитивного мислення у процесі зниження ситуативної тривожності майбутніх психологів

Галієва О. М. Структурні компоненти ситуативної тривожності

Головкова Л.С., Юхновська Ю.О.ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЗБАЛАНСОВАНОГО

Гордієнко Н.М. Гендерні відмінності процесу соціалізації вихованців освітніх закладів інтернатного типу

Горшкова Г. Експериментальна апробація методики застосування адаптованих фізичних вправ

Горшкова Г. В. Методика застосування адаптованих фізичних вправ у професійній діяльності вчителів-логопедів компенсу

Горшкова Г.В. Форми, методи, засоби формування готовності майбутніх учителів-логопедів до застосування адаптованих фізичних вправ

Дерев’янко Н.П. Проект благоустрою

Дерев’янко Н.П. Проект озеленення готель Хортиця

Деревянко Н.П. Проектні пропозиції

Жадленко І.О., Бочелюк В.Й., Панов М.С. Гармонійні стосунки батьків з рідлітками з ОРА

Жадленко І.О., Бочелюк В. Й., Панов М.С. Комунікативні функції дітей з РАС

Жужа Л.О., Великджаніна Д.В. Особливості реалізації державної молодіжної політики

Казаннікова О.В. Професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери на засадах педагогіки та психології життєтворчості

Кетлер-Митницька. Психологічні умови позитивного впливу

Кий О.Г. ЗДОРОВ’Я СУЧАСНОГО СТУДЕНТА ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ

Кий О.Г. Здоров’язберігаючі технології та складові здорового способу життя студентів у закладах освіти

Клопота О.А. Розвиток інклюзивної компетентності

Клочкова Ю.В.Організація навчання студентів з особливими освітніми потребами на прикладі КЗВО Хортицька національна академія ЗОР

Кобець О.В. Natural Therapy as Integral Technology of Social and Phisical Rehabilitation

Кобець О.В., Бредіхіна Ю.Л. Проєкт реконструкції плодового саду ХНА

Колективна монографія Modern aspects of drugs creation based on QuS-Program development

Коллегаєв М.Ю. Перспективи українського велотуризму в контексті досвіду реалізації стратегії розвитку велоруху в країнах ЄС

Коллегаєв М.Ю., Бабешко М.С. Перспективи українського велотуризму в контексті досвіду реалізації стратегії розвитку велоруху в країні

Коляда Н.А. Эффективность малой хирургии при болезни Меньера

Коляда Н.А. От секреторного отита до ретракционной холестеатомы

Косюк В.Р. Зміст та принципи організації дистанційного навчання в закладах вищої освіти

Кравець О.В., Діденко А.В. Моделювання якості життя населення України на базі показників соціально-економічного становища

Кудінова М.С. Емпіричне дослідження рівнів стресостійкості студентів з особливими освітніми потребами

Маврін В.В. Організаційно-методичні нововведення у діяльності закладів загальної середньої освіти як шкіл життєтворчості

Маврін В.В. Психолого-педагогічна інтерпритація концептів Творчість і Життєтворчість в контексті діалектики соціальної самореал

Міненко О. The eco-trend as a new tendency in the fashion industry

Нечипоренко В.В. Реабілітаційний хаб Хортицької національної академії як інноваційна структура в освітньо-реабілітаційному просторі Запорізького регіону: проєктні засади і структурно-функціональна специфіка

Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково- інноваційний простір : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 13-14 травня 2021 р.) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид- во Хортицької національної академії, 2021. Т.1. 348 с

Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково- інноваційний простір : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 13-14 травня 2021 р.) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид- во Хортицької національної академії, 2021. Т.2. 280 с.

Павленко А.І. Знання нанонауки про наносвіт і нанотехнології у змісті STEM-освіти

Прочан А.О. Вплив пандемії на розвиток туристичних трендів

Прочан А.О. Поведінкова економіка

Риженко О.М. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ LEAN-MANAGEMENT НА МЕТАЛУРГІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Саєнко Т.А. Особливості організації корекційно-розвиткового процесу для дітей з синдромом Дауна на різних вікових етапах їхнього

Сергата Н.С. Засоби ФТ для лікування надлишкової ваги у дівчат 19-20 років

Сергата Н.С., Сергатий М.О. Практична підготовка студентів спеціальності ФКС в умовах дистанційного навчання

Сергата Н.С., Мотренко Ю. Характеристика існуючих методик корекції порушень ОРА у дітей дошкільного віку

Сергата Н.С., Сергатий М.О. Корекція порушень постави у жінок молодого віку засобами східної гімнастики Цигун

Сташук О.О. Реалізація принципів дуальної соціально-педагогічної освіти у вищій школі України компаративний пошук

Турубарова А.В. Психологічні основи розвитку особистості: колективна монографія

Турубарова А.В. Психологічні проблеми українців в умовах пандемії COVID–19

Турубарова А.В. Психологічна спостережливість як професійно важлива якість фахівців педагогічних спеціальностей

Турубарова А.В. Проблема резільєнтності в контексті пандемії COVID-19

Фiлас В. Северное Причерноморье на картушах

Фурман О.Ф. Аналіз текстової інформації на уроках літературного читання

Фурман О.Ф. Формування емоційного інтелекту учнів початкової школи засобом літературного читання.

Червоненко К.С. Волонтерська діяльність як засіб реалізації життєтворчого потенціалу учнівської молоді

Червоненко К.С. Методика дослідження готовності майбутніх соціальних працівників до організації волонтерської діяльності учнівс

Червоненко К.С. Соціальна реклама як засіб профілактики у практиці соціальної роботи

Юхновська Ю.О. ВПЛИВ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Юхновська Ю.О. ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ