Репозитарій – 2019 рік

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ III Міжнародної науково-практичної конференції “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРТОПЕДАГОГІКИ, ОРТОПСИХОЛОГІЇ ТА РЕАБІЛІТОЛОГІЇ”

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «НАУКА ОЧИМА МОЛОДІ – 2019»

Bocheliuk V., Panov N., Nechyporenko V., Pozdniakova-Kyrbiatieva E. Formation of mental set of subjects of higher education institution for management by the correction game method.

Bocheliuk V., Nechyporenko V., Dergach A., Pozdniakova-Kyrbiatieva E., Panov N. Management of professional readaptation in terms of the modern ukrainian society.

Gordiyenko N.M. Investigation of aspects of the interaction of the indicators of lipid exchange, trombocitarian block of hemostasis, total body reactivity and their influence on the psychosomatic harmonization of the man in chronic inflammato

Gordiyenko N.M. The state of lipid exchange and thrombotic link of hemostasis in patiens with chronic non-specific inflammatory diseases of genitals

Klopota O. Socio-psychological Training for Readiness for interaction in professional activity of employers and specialists with blindness

Nechyporenko V.V. Formation of Mental Set of Subjects of Higher Education Institution for Management by the Correction Game Method

Nechyporenko V.V. Investigation of aspects of the interaction of the indicators of lipid exchange, trombocitarian block of hemostasis, total body reactivity and their influence on

Nechyporenko V.V. Management of professional readaptation in terms of the modern ukrainian society

Nechyporenko V.V. The state of lipid exchange and thrombotic link of hemostasis in patiens with chronic non-specific inflammatory diseases of genitals

Nechyporenko V.V. Value foundation of the behavior of managers of different administrative levels_ comparative analysis

Nechyporenko V.V. Quality of In-home Social Services in Conditions of Transformation of Ukrainian Society

NECHYPORENKO Valentyna V., BOCHELIUK Vitalii I., POZDNIAKOVA-KYRBIATIEVA Ellina G., POZDNIAKOVA Olena L., PANOV Nikita S. Value foundation of the behavior of managers of different administrative level

Pozdnyakova О.L. Modeling of educational systems of educational and rehabilitation institutions as a pedagogical problem.

Pozdnyakova О.L. Problem of formation of pedagogical modeling as a professional portrait of the educational system of educational rehabilitation agencies

Pozdniakova OL Value foundation of the behavior of managers of different administrative levels_ comparative analysis

Pozdniakova-Kyrbiatieva E. Formation of Mental Set of Subjects of Higher Education Institution for Management by the Correction Game Method

Yakovlieva-Nosar S.O. Dendroflora of the ravine Velyka Molodnyaha

Антоненко І. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА В УМОВАХ ЗАКЛАДУ

Антоненко І. ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ В СИСТЕМІ ЗВО

Антоненко І. Проблема соціально-психологічної допомоги студентам з розладами аутистичного спектру (колективна монографія)

Антоненко І. Тренди українського дитячого книговидання на допомогу педагогу та психологу

Бакурова А.В., Діденко А.В. Аналіз відновлювального потенціалу екологічного податку

Баришок Т.В., Кіртока Д.В. Відновлення навичок переміщення у пацієнтів зі спинномозковою травмою засобами фізичної терапії

Бессараб А.О., Дерев’янко Н.В., Пономаренко Л.Г. Українські вімельбухи крізь призму форми, змісту та мови

Брендіхіна Ю.Л. Досвід вирощування, заготівлі та використання рослинного матеріалу

Глущенко Г.Б. Графосеміотичне кодування в романах Алі Сміт

Горшкова Г.В. Професійна підготовка майбутніх логопедів до застосування адаптивних фізичних вправ

Гупало Ю.В. Асоціативна карта

Дерев’янко Н.В. Досвід формування професійного мислення изайнера

Деревянко Н.П. Розвиток коренів квітів

Деревянко Н.П. Проект бібліотеки

Жужа Л.О. Gender Particularities of value ideals of chiefs

Жужа Л.О.Молодіжна політика в Україні сучасний стан і шляхи реформування

Залевська O.Ю Метафора як художній засіб формування образності в українському плакаті 1990х-2010х рр. 

Здановська І.М. Професійна підготовка майбутніх художників

Казаннікова О. В. Рівень сформованості професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі виробничої практики. (

Кетлер-Митницька Т. Зміст і результати впровадження програми формування інтернальності як чинника готовності майбутніх психологів до особистісно-професійного саморозвитку.

Кетлер-Митницька Т.С. Інструментарій готовності до ОПС

Кетлер-Митницька Т.С. Психодіагностичний інструментарій дослідження

Кетлер-Митницька Т. Характеристика інтернальності як чинника готовності до саморозвитку

Кий А.Г. ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА, КАК АКТУАЛЬНАЯ МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

Клочкова Ю.В. Особливості мовленнєвої корекції логопеда та вихователя для дітей старшого дошкільного віку з ФФНМ в умовах ДНЗ

Кобець О.В. Проект будівництва екопарку в селі

Кобець О.В. Проект будівництва етнопарку в селі

Колективна монографія «Психологічні основи розвитку особистості»

 Кудінова М.С. Діагностика стресостійкості 

Кудінова М.С. Критеріально-показникова характеристика

Кудінова М.С. Характеристика компонентів стресостійкості

Леощенко Д.І. Значущість та сучасний стан соц.-гум.компоненти в системі вищої освіти

Леощенко Д.І. Україно-фінські відносини за доби гетьману П.Скоропадського

Маврін В. В. Історико-педагогічна діалектика становлення теорії і практики життєтворчості особистості у вітчизняній освіті

Міхєєва Л.В. Системи візуальної мови в мистецтві музики

Morenko O. Критерії готовності майбутніх соціальних працівників до професійного самовдосконалення

Моренко О. СТАН СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Одинець Т.Є Assess psychomotor, sensory-perceptual functions in team-sport games

Одинець Т.Є The concept of building control for certain components of the system for training

Одинець Т.Є. Effect of individualized physical rehabilitation programs on respiratory function in women with post-mastectomy syndrome

Одинець Т.Є. Impact of different exercise interventions on anxiety and depression

Одинець Т.Є. The effectiveness of two individualized physical interventions on the upper limb condition after radical mastectomy

Олененко А.Г. Новое наше море-новое наше горе

Павленко А.І. Сучасна методологія педагогіки

Позднякова О.Л. Педагогічні умови розвитку виховної системи освітньо-реабілітаційного закладу

Позднякова О.Л. Теоретико-методичні основи діагностики ефективності функціонування виховної системи освітньо-реабілітаційних закладів

Позднякова О.Л. Українські освітньо-реабілітаційні заклади_ науково-дослідний аспект.

Пономаренко Л.Г., Бессараб А.О., Зикун Н.І. Структура й зміст сайтів з української мови з погляду редактора

Сергата Н.С., Сергатий М.О. Інноваційні та сучасні підходи до організації занять з фізичної культури студентів вищих закладів освіти

Сергата Н.С., Сергатий М.О. Модульний педагогічний контроль, як засіб визначення фізичної підготовленості студентів

Сергата Н.С. Спортивний масаж як навчальний предмет у підготовці фахівців з фізичної терапії

Сташук О.О. Development of worldview and positional future social teachers’ readiness to work in the educational establishement of early rehabilitation

Сташук О.О. Методична система закладу вищої освіти з розвитку готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи в центрах ранньо

Сташук О.О. До проблеми операційно-когнітивного компоненту готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи в центрах ранньої

Стульнікова Ю.О. Паперовий декор XVIII-XIX століття в Україні

Турубарова А.В. Психолого-педагогічні умови розвитку особистості в освітньо-реабілітаційному просторі: колективна монографія

Турубарова А.В. Соціально-психологічні чинники задоволеності студентів-логопедів своїм зовнішнім виглядом

Хорошков Л.М., Дерев’янко Н.П. Проект реконструкції та озеленення

Червоненко К.С. Дисципліна Соціально-педагогічні основи волонтерської діяльності

Червоненко К.С. Модель сисмети форування майбутніх соціальних праційників

Червоненко К.С.Критерії, показники та рівні готовності соціальних праціників

Червоненко К.С.Організаційно-педагогічні умови формування соціальних працівників

Червоненко К.С.Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників

Юхновська Ю.О. Вплив готельно-ресторанного бізнесу на розвиток туристичної галузі України

Юхновська Ю.О. Вплин Глобалізації на туристичну базу в Україні

Юхновська Ю.О. Дослідження діяльності туристичної галузі

Юхновська Ю.О. Комплексний метод оцінки ефективності потенціалу туристичної галузі

Юхновська Ю.О. Методичні підходи до оцінювання туристичного потенціалу

Юхновська Ю.О. Теоретичні підходи до визначення сутності туристичного потенціалу регіону

Юхновська Ю.О. Теоретичний підхід до визначення економічної категорії «туристичний кластер»

Яковлєва-Носарь С.О. Наслідки антропогенного впливу на дендрофлору балки Ушвива (острів Хортиця)