Хортицька національна академія – стабільний і перспективний заклад вищої освіти

Нечипоренко Валентина Василівна

Редакція газети «Запорізька правда» запросила на інтерв’ю Валентину Василівну Нечипоренко – ректора комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, доктора педагогічних наук, професора, повного кавалера ордена княгині Ольги та ордена «За заслуги перед Запорізьким краєм». Тема нашої бесіди стосувалася особливостей і переваг надання освітніх послуг в цьому закладі з вищої освіти, професійних перспектив, які відкриваються перед його випускниками, а також цілісного осмислення значення Хортицької національної академії для системи освіти України.

– Валентино Василівно, під Вашим керівництвом створено і забезпечено інноваційний розвиток унікального, єдиного в Україні закладу вищої освіти реабілітаційного спрямування – Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії. В чому ж полягає її сучасна місія як центру освітньо-реабілітаційних інновацій не тільки в нашому регіоні, але і в масштабі всієї країні?

– У зв’язку з реформуванням системи освіти відповідно до Концепції Нової української школи суттєво зростає рівень вимог до кадрового забезпечення роботи спеціальних та інклюзивних шкіл і дошкільних закладів. Враховуючи цей суспільний запит, заклади вищої освіти покликані забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців освітньо-реабілітаційного профілю, готових до ефективної роботи з дітьми, які мають обмежені можливості здоров’я, до надання їм своєчасної корекційної допомоги та психолого-педагогічної підтримки. Тільки за цих умов діти з особливими потребами, які щороку приходять до загальноосвітніх шкіл і дошкільних закладів, не будуть залишені напризволяще в звичайному класі, почуваючи себе ізольованими і неуспішними в середовищі здорових однолітків. Сьогодні дуже актуально звучать слова видатного українського педагога Софії Федорівни Русової, яка наголошувала: «Настав час, коли ми, педагоги, маємо право приймати дитину такою, якою вона є, не міряти її загальною міркою, а бачити кожну дитину окремо, виховувати, ростити її як особистість, індивідуально, стосовно її природи, з урахуванням її інтересів, вікових можливостей, рівня розвитку».
Якщо говорити детальніше про наш Запорізький регіон, то його потреби у підготовці педагогів нової формації в достатній мірі можуть забезпечувати випускники факультету реабілітаційної педагогіки і соціальної роботи Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії, а саме:

  • вчителі початкової школи, асистенти вчителя інклюзивного класу, асистенти вчителя-реабілітолога, вихователі спеціальних та інклюзивних закладів освіти;
  • логопеди, вчителі-дефектологи, вихователі спеціальних та інклюзивних груп;
  • організатори дошкільного виховання, соціальні педагоги, фахівці соціальних служб, молодіжних, реабілітаційних центрів;
  • практичні психологи, консультанти медико-психолого-педагогічних консультацій;
  • фізичні терапевти, ерготерапевти, реабілітологи;
  • методисти інклюзивного навчання.

Високий рівень професійної компетентності фахівців цих профілів є головною умовою успішності реформування шкільної освіти Запорізької області, адже саме педагоги-практики є тими суб’єктами, які реалізують нову освітню політику в кожному класі, в кожному дитячому колективі. І саме це є надзавданням для колективу нашої академії – готовність випускників закладу, молодих педагогів до ефективного впровадження нових освітніх пріоритетів.
– Яку структуру академія має сьогодні?
– На сьогоднішній день до структури закладу входять: факультет реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи; факультет мистецтва та дизайну; педагогічний коледж; підрозділи, що забезпечують практичну підготовку студентів: центр ранньої соціальної реабілітації і загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів. А вже з травня 2020 р. в структурі академії відкриється спеціалізований науковий ліцей ІІ-ІІІ ступенів.
Завдяки своїй структурі Хортицька національна академія є базовим закладом у Запорізькому регіоні із створення компетентнісно спрямованого освітньо-реабілітаційного простору, забезпечує безперервність і наступність освіти, комплексної реабілітації (медичної, соціальної, психологічної, педагогічної), соціальної інтеграції та розвитку життєвої компетентності дітей та молоді з обмеженими можливостями здоров’я з першого року життя до здобуття вищої освіти.
Структура академії, її сучасне матеріально-технічне забезпечення дозволяють забезпечити високий рівень професійної компетентності та практико зорієнтовану підготовку майбутніх фахівців завдяки наявності у закладі відповідних баз практики, зокрема, центру ранньої соціальної реабілітації, який є першою ланкою в системі безперервної комплексної реабілітації вихованців, та загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів.
А завдяки наявності у структурі академії гуртожитку на 700 місць, ми забезпечуємо всі можливості для комфортного проживання студентів з районних центрів і сільської місцевості.
− Як суспільне замовлення реалізується на факультеті реабілітаційної педагогіки і соціальної роботи?
− При організації освітнього процесу на факультеті реабілітаційної педагогіки і соціальної роботи викладачі враховують актуальні напрями розвитку вищої педагогічної освіти на загальнодержавному та міжнародному рівнях. Випускник академії має бути компетентним не лише в професійній галузі, але й мати активну життєву позицію, високий рівень громадянської свідомості, бути спроможним вирішувати будь-які завдання, що ставить перед ним життя, вміти критично та креативно мислити, володіти комунікативними компетенціями, демонструвати когнітивну гнучкість, соціальну відповідальність, управлінську та емоційну компетентність, готовність вчитися впродовж життя тощо. Завдяки оволодінню ключовими компетенціями випускники закладу відповідають соціальним запитам стейкхолдерів, громад, громадських об’єднань тощо.
Відповідність професійного рівня випускників Хортицької національної академії сучасним вимогам освітньої практики забезпечується за рахунок використання в навчальному процесі інноваційних методик і технологій. Так, майбутні корекційні педагоги (спеціальність «Спеціальна освіта. Логопедія») серед багатьох спеціальних дисциплін вивчають методику слухових тренувань Томатіса, методику застосування аудіостимуляційних тренінгових програм, методику застосування корекційно-розвиткового комп’ютерного комплексу ТІМОКО, методику роботи у нейродинамічній кімнаті, технологію використання комп’ютерного слухомовного тренажеру «Видима мова», а також інші спеціальні методики і технології.
Студенти, які здобувають вищу освіту за спеціальністю «Соціальна робота» на рівнях бакалаврату і магістратури, вивчають курси «Вікова психологія», «Етнопедагогіка», «Вікова фізіологія та валеологія», «Медико-соціальний патронаж» та ін. Теоретична підготовка відбувається не тільки у класичному форматі лекцій, але і в інтерактивних формах ділових ігор, тренінгів, кейс-навчання, проектної педагогіки, семінарів, практикумів тощо. Випускники спеціальності «Соціальна робота» працюють психологами-реабілітологами, соціальними робітниками, соціальними педагогами, вихователями, організаторами позакласної та позашкільної роботи, фахівцями центрів (патріотичних, молодіжних, реабілітаційних, ресурсних та ін.), викладачами закладів вищої освіти. Поєднання соціологічного, культурологічного і психолого-педагогічного компонентів при їх навчанні забезпечує багатопрофільну готовність випускників до роботи в міждисциплінарних командах, над мультигалузевими проектами, які сьогодні є важливим трендом ділового життя на міжнародному рівні.
Перед випускниками академії, які навчаються за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія», відкривається спектр перспектив працевлаштування фізичним терапевтом, ерготерапевтом, реабілітологом, масажистом в закладах системи освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, у спортивних установах. Клінічні практики студенти проходять у центрі ранньої соціальної реабілітації академії, Запорізькому центрі «Інваспорт», Обласній лікарні, центрах медико-соціальної реабілітації дітей, що забезпечує готовність майбутніх фахівців до успішної роботи з різними категоріями клієнтів.
Впевнена, що важливу роль у розбудові Нової української школи виконуватимуть наші студенти, які сьогодні здобувають вищу освіту за спеціальністю «Початкова освіта» за І (бакалаврат) та ІІ (магістратура) рівнями. Майбутні вчителі початкових класів і асистенти вчителя оволодівають методиками викладання навчальних предметів, новітніми педагогічними технологіями, вивчають вікові особливості учнів за нозологіями, способи організації навчальних занять тощо. Важливими компетентностями випускників є готовність до проектування та створення збагаченого освітнього простору для досягнення метапредметних і предметних результатів навчання, здатність забезпечувати індивідуальні освітні маршрути учнів. Вивчення дисциплін «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Розмовна практика з іноземної мови», «Практичний курс іноземної мови» забезпечує професійну готовність випускників до роботи вчителем іноземної мови початкової школи і значно підвищує можливості кар’єрного зростання в сучасних умовах, коли володіння англійською мовою є візитною карткою мобільного фахівця.
В академії нещодавно відкрите, але швидко розвивається навчання студентів за спеціальностями «Психологія» (рівень бакалаврату) і «Дошкільна освіта» (магістратура). Майбутні психологи опановують сучасні психокорекційні методики, вчаться на високому професійному рівні вирішувати внутрішньоособистісні, сімейні конфлікти, розвивати ефективні взаємини в колективі тощо. Вони зможуть працювати у відділі по роботі з персоналом великих компаній і банків, в кадрових і рекламних агентствах, службах зайнятості, центрах сім’ї та молоді, консультаціях, школах і дитячих садах, лікарнях та медичних центрах.
Отримання кваліфікації «Магістр дошкільної освіти. Викладач дошкільної педагогіки» відкриває перед випускниками академії перспективи працевлаштування адміністраторами, методистами, інспекторами в галузі дошкільної освіти, а також викладачами в закладах вищої освіти.
Підсумовуючи, зазначу, що для студентів факультету реабілітаційної педагогіки і соціальної роботи базами практики є більше 40 інклюзивних і спеціальних закладів дошкільної і загальної середньої освіти Запорізької області, що забезпечують комплексну, багатовекторну підготовку майбутніх фахівців.
− Чи можуть молоді люди з обмеженими можливостями здоров’я навчатися в академії на факультеті мистецтва та дизайну?
− Саме надання освітніх послуг для осіб з інвалідністю є пріоритетом у нашому закладі і тому освітній процес на факультеті мистецтва та дизайну організований таким чином, щоб кожен студент, незважаючи на стан здоров’я, міг отримати якісну професійну підготовку, використовуючи можливості індивідуалізованого навчання в безбар’єрному освітньому просторі, створеному в академії.
Факультет мистецтва та дизайну академії запрошує абітурієнтів здобути сучасну вищу освіту на бакалаврському рівні за спеціальностями: «Графічний дизайн», «Медіадизайн», «Дизайн одягу», «Перукарське мистецтво та декоративна косметика», «Образотворче, декоративне мистецтво», «Ландшафтний дизайн», «Туризм», «Менеджмент».
Студенти спеціальності «Графічний дизайн» вивчають технології дизайну поліграфічної продукції, дизайну рекламної продукції, дизайну упаковки і етикетки, комп’ютерного дизайну та графіки, художньо-технічного редагування, опановують програми «Adobe InDesign», «Adobe Illustrator», «Photoshop», застосовують набуті вміння та компетентності у практиці розробки комп’ютерних ігор, поліграфії, видавничої справи, реклами.
Майбутні дизайнери спеціальності «Медіадизайн» за підсумками вивчення дисциплін «Візуальні комунікації», «Веб-дизайн», «Основи режисури», «Звукорежисура», «Реклама та соціальні комунікації» створюють принципово нове середовище комунікацій та розробляють дизайн сайтів, відео- та комп’ютерних ігор, мобільних пристроїв.
Здобувачі вищої освіти за спеціальністю «Дизайн одягу» набувають практичні навички у сучасній швейній майстерні, презентують результати свого дизайнерського креативу у театрі моди «Ґвенделін» Хортицької національної академії, демонстрації якого є яскравими фешн-подіями для академічної спільноти, беруть участь у креативних студентських конкурсах «Туфелька Кіпріди», «Капелюшок для Офелії», «Креативна пектораль» та ін.
Студенти спеціальності «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» здобувають необхідні навички на заняттях з технологій перукарських робіт, декоративної косметики та гриму. Практичні дисципліни викладають майстри міжнародного класу з перукарства та візажу. Навчальну практику майбутні фахівці проходять у салонах-перукарнях, найкращі студенти беруть участь у фешн-конкурсах Запоріжжя та України.
Навчаючись за спеціальністю «Образотворче, декоративне мистецтво», студенти опановують техніки декоративного живопису, розпису на склі, проектної графіки, мистецтва мозаїки, кераміки, вітражу, техніки стінного розпису. Навчальну практику студенти проходять у керамічній майстерні академії, обладнаній піччю для випалу керамічних виробів, гончарними кругами. Дипломні роботи випускників прикрашають аудиторії Хортицької національної академії, демонструються на престижних мистецьких виставках.
Студенти спеціальності «Ландшафтний дизайн» вивчають такі спецкурси, як «Ландшафтна архітектура», «Озеленення інтер’єрів та аранжування квітів», «Ботаніка», «Дендрологія», розробляють дендрологічні плани, комп’ютерні проекти з озеленення та благоустрою парків і вулиць, відпрацьовують практичні навички у ландшафтному музеї академії «Зелена країна», у теплиці, в Національному заповіднику «Хортиця». Важливе значення для збагачення професійної підготовки студентів на сучасному рівні мало відкриття на базі Хортицької національної академії першої в Україні лабораторії з гарденотерапії, що відбулося 9 грудня цього року. Лабораторія організована як результат міжнародного партнерства академії у рамках проекту «Гарденотерапія як засіб інклюзивної соціально-екологічної реабілітації» за підтримки Програми малих грантів Глобального екологічного фонду ООН. Застосування технологій гарденотерапії сприяє заохоченню дітей з особливими потребами до роботи з рослинами й передбачає важливі зміни в їхньому фізичному та психоемоційному стані: розвиток сенсомоторики, орієнтації в просторі, створення умов для психоемоційної релаксації, естетичний розвиток та ін.
− А де зараз працюють випускники академії?
− Ще однією перевагою Хортицької академії є той факт, що всі випускники працевлаштовані. Вони працюють в дошкільних та загальноосвітніх закладах Запоріжжя та області, рекламних фірмах, ательє, керамічних майстернях, в Запорізькій міській та обласній адміністраціях та вищих закладах освіти. Вони згадують своє студентство як кращий період, коли кожен день давав можливість реалізовувати нові відкриття, проекти та інновації.
− Які досягнення підтверджують роль академії як провідного закладу реабілітаційного профілю в системі вищої освіти України?
– Хортицька національна академія відома в Україні та зарубіжних країнах своїми досягненнями, основними з яких є: Міжнародний інтеграційний фестиваль життєтворчості для дітей та молоді з особливими потребами «Шлях до успіху»; інноваційна діяльність закладу як потужної науково-дослідної лабораторії та інформаційно-ресурсного центру з проблем комплексної реабілітації, розвитку життєвої компетентності та інклюзивної освіти вихованців і студентів з обмеженими можливостями здоров’я; Наукова школа педагогіки і психології життєтворчості особистості, що сформувалася в Хортицькій національній академії під керівництвом доктора філософських наук, професора Л.В. Сохань, кандидата історичних наук І.Г. Єрмакова та моїм особисто. Заклад має численні перемоги у престижних освітянських конкурсах і виставках: конкурсі з тематичних номінацій ІХ та Х міжнародних виставок «Сучасні заклади освіти», ХІ міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті», Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій, всеукраїнських конкурсах «Школа майбутнього», «Школа ХХІ століття» та ін.
− Сьогодні одним із індикаторів суспільного значення закладу вищої освіти є його партнерство з вітчизняними та зарубіжними університетами. Як ця нагальна вимога часу враховується колективом Хортицької національної академії?
− У світлі цього стратегічного пріоритету наша академія активно розвиває партнерські відносини із закладами вищої освіти України та зарубіжних країн. Студенти демонструють високий рівень підготовки за підсумками участі у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, фахових конкурсах і виставках, що проводяться Хортицькою національною академію спільно з Мелітопольським державним педагогічним університетом ім. Б. Хмельницького, Класичним приватним університетом, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Кам’янець-Подільським національним університетом ім. І. Огієнка та іншими провідними вишами. Укладання меморандумів про партнерство з 16 зарубіжними університетами Польщі, Латвії, Болгарії, Білорусі, Грузії, Казахстану та інших країн сприяло організації обміну студентами, стажування викладачів, створенню спільних курсів і навчальних програм, участі в міжнародних проектах і науковій роботі. Професорсько-викладацький колектив пишається студентами, які сьогодні з честю демонструють високий професійний рівень і створюють позитивний імідж закладу не тільки в Україні, але і за її межами, завдяки активній участі в науково-практичних конференціях, круглих столах, тренінгах тощо.
– Хотілося б також дізнатися про Ваше стратегічне бачення перспектив подальшого розвитку академії та її окремих структурних підрозділів.
– Хортицька національна академія – заклад вищої освіти, який динамічно розвивається, впроваджуючи організаційні, змістові і програмно-технологічні інновації, актуальні для системи освіти України. В 2020 р. в структурі академії відкриється спеціалізований науковий ліцей ІІ-ІІІ ступенів. У ліцеї зможуть навчатись як діти вікової норми з віддалених районів міста та області, так і діти, які мають значний інтелектуальний потенціал, але обмежені можливості здоров’я. Сучасна база для лікування та профілактики захворювань забезпечить їм відновлення та підтримку здоров’я без відриву від навчання, дослідницької творчості та наукової роботи. Безоплатне харчування і проживання на базі ліцею, підвезення учнів шкільним автобусом, надання державної стипендії успішним учням – всі ці переваги навчання в науковому ліцеї Хортицької національної академії сприятимуть здобуттю обдарованими дітьми якісної освіти.
Колектив академії продовжує роботу щодо створення на о. Хортиця реабілітаційного парку – принципово нової структури в освітньо-реабілітаційному просторі Запорізького регіону та України в цілому. Вже побудована оглядова альтанка з видом на Дніпро, Алея миру з чудовим фонтаном дружби народів. Сподіваємось, що через 2-3 роки земельна ділянка буде райським куточком, який стане гордістю нашого Запорізького краю, осередком безбар’єрного природного простору для осіб з інвалідністю. Також планується, що реабілітаційний парк стане базою екотуризму для іноземних туристів і всіх жителів регіону, країни, а влітку – місцем для проведення тренінгів, семінарів, конференцій, літніх таборів.
Ще одним пріоритетом для колективу є завершення будівництва сучасного спорткомплексу з басейном, що забезпечить якісно новий рівень фізкультурно-спортивної практики вихованців і студентів. Блискучі успіхи українських паралімпійців свідчать про те, що паралімпійські види спорту можуть стати для дитини з особливими потребами гарною путівкою в життя – як це довели наші випускники: Вікторія Савцова, яка завоювала золоту медаль на Паралімпіаді в Лондоні і бронзову – в Ріо-де-Жанейро, Вікторія Марчук, Таїсія Мамай, Олександра Ляусова, Валерій Андрєєв, Вікторія Харченко та інші – переможці престижних чемпіонатів з різних видів спорту.
У планах розвитку академії – відкриття нових затребуваних спеціальностей, реалізація перспективних освітньо-реабілітаційних проектів, впровадження інноваційних освітньо-реабілітаційних технологій. Завдяки цьому молодь, яка прагне до знань, зможе отримати сучасну та якісну вищу освіту за регіональним замовленням (бюджетна форма навчання) в Хортицькій національній академії.
− Дякуємо Вам, шановна Валентино Василівно, за цікаву й інформативну розмову, і бажаємо успіхів у забезпеченні подальшого інноваційного розвитку Хортицької національної академії – справді унікального закладу, яким пишається наш Запорізький край!
− Я також вдячна Вам за можливість поділитися нашими успіхами та досягненнями, планами і сподіваннями на шпальтах «Запорізької правди» – авторитетного для запоріжців видання з більш ніж столітньою історією і традиціями професійної журналістики. Адже ми з Вами виконуємо спільну справу – наш колектив навчає і виховує на демократичних засадах нове покоління молоді, а Ви виховуєте всю громаду, сприяючи розвитку України як європейської держави через демократичні мас-медіа.
А всіх читачів «Запорізької правди» запрошую до Хортицької національної академії на дні відкритих дверей, інформація про які заздалегідь розміщується на офіційному сайті нашого закладу.