Історія (з 1993 р. – експеримент)

Будь-яке реформування навчального закладу перспективне лише тоді, коли воно проводиться системно, охоплює весь комплекс проблем, працює на випередження, спрямоване на інноваційний тип розвитку, який, врешті-решт, реалізує принципи і підходи педагогіки життєтворчості. За такими принципами впродовж багатьох років здійснює інноваційно-пошукову роботу науково-педагогічний колектив Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії. Вагомі здобутки закладу на шляху інноваційного розвитку були досягнуті завдяки безперервному поступу педагогічного колективу впродовж декількох десятиліть. З 1961 року, коли на острові Хортиця було відкрито школу-інтернат №8, життєдіяльність закладу завжди характеризувалася бурхливим, невпинним розвитком, прагненням до творчих перспектив, розбудовою нової практики навчання і виховання дитини. Тут завжди працювали люди, які здатні віддавати своїй справі частину себе, свого серця.

За роки свого існування заклад багаторазово ставав майданчиком для експериментальної перевірки педагогічних ідей, апробації їх на практиці, бо саме практика слугує нам критерієм істини. Саме шлях експерименту було обрано працівниками інтернату для створення нової педагогічної системи в умовах динамічних перетворень у суспільному житті, експерименту комплексного, всеохоплюючого, довготривалого.

Джерело інноваційної експериментальної роботи закладу можна простежити з моменту започаткування на його базі експерименту Всеукраїнського рівня «Комплексна медична, психологічна, соціально-педагогічна реабілітація вихованців санаторних шкіл-інтернатів» (наказ №56 від 12.03.1993 р. Міністерства освіти і науки України). Експеримент з проблем комплексної реабілітації вихованців здійснювався впродовж 1993-1999 років на виконання Національної програми «Діти України». Вже тоді інтенсивний новаторський пошук педагогічного колективу дозволив дійти висновку, що ефективність психологічної та соціально-педагогічної реабілітації дітей з особливостями психофізичного розвитку підвищується за умови їх спільного навчання разом зі здоровими однолітками.
Позитивний досвід педагогічного колективу зумовив подальше розгортання інноваційної пошуково-дослідницької роботи в рамках всеукраїнських експериментів:

 • «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ Міністерства освіти і науки України №586 від 10.08.2001 р.);
 • «Проектування та практичне забезпечення компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку Хортицького навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру» (наказ Міністерства освіти і науки України №147 від 03.03.2006 р.);
 • «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, шляхом запровадження їх інклюзивного навчання» (наказ Міністерства освіти і науки України №1087 від 01.12.2008 р.).

Підтвердженням плідних здобутків експериментальної діяльності закладу стало надання йому у 2007 р. статусу інноваційного (наказ Міністерства освіти і науки України №229 від 22.03.2007 р.), а в 2010 р. – статусу національного закладу (Указ Президента України №76/2010 від 28.01.2010). У змісті цих документів зазначено, що заклад удостоєний визнання внаслідок його вагомого внеску в розвиток вітчизняної освіти, розробки і практичної реалізації інноваційних технологій комплексної медичної, психолого-педагогічної, соціальної реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами.


Накази (Додаток)


Під керівництвом Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, за підтримки Запорізької облдержадміністрації та Запорізької обласної ради колективу вдалося пройти істотний шлях розв’язання проблем хворої дитини, дитини-інваліда, її повноцінного творчого розвитку та самовизначення в суспільстві. Вироблено інноваційні принципи організації реабілітаційної освіти, здійснено оновлення змісту, форм, методів становлення особистості вихованця як суб’єкта життєтворчості, створено сприятливі умови для збереження, відновлення та подальшого удосконалення його фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я.

Результатом багаторічної експериментальної роботи стала система організаційних, змістових і технологічних нововведень, які забезпечують високу якість освітньо-реабілітаційного процесу в закладі.
Організаційні нововведення:

 • збагачений реабілітаційний простір закладу освіти;
 • спеціальні класи (групи);
 • інтегровані класи (із залученням дітей з особливостями психофізичного розвитку);
 • клубно-студійна система позанавчальної виховної роботи;
 • факультет соціально-трудової адаптації;
 • психологічна служба;
 • кабінет здоров’я та самореабілітації;
 • служба соціальної реабілітації дитини;
 • учнівсько-студентське самоврядування;
 • реабілітаційний театр «Інклюзив», якому в 2012 р. присвоєно почесне звання «Народний художній колектив»;
 • проблемно-пошукові лабораторії, які досліджують і розв’язують актуальні проблеми компетентнісно спрямованої реабілітаційної освіти.

Змістові нововведення:

 • програма розвитку життєвої компетентності вихованців за основними сферами життєдіяльності людини;
 • корекційно-розвивальні програми за необхідними напрямами корекційної діяльності;
 • програми забезпечення реабілітаційного компонента в навчальній діяльності;
 • підручники та навчальні посібники для початкової школи і класів педагогічної підтримки з урахуванням реабілітаційного компонента;
 • корекційно-розвивальні методики;
 • методики загальнофізичної реабілітації;
 • методики соціально-трудової адаптації;
 • особистісно-зорієнтована профорієнтація.

Технологічні нововведення:

 • проективно-рефлексивна технологія навчання;
 • виховна технологія проективного життєздійснення;
 • технологія планування життєдіяльності дитячих колективів;
 • виховна інтерактивна технологія «Океан життєвої компетентності»;
 • технології загальнофункціональної реабілітації;
 • технологія реабілітації мистецтвом;
 • технологія розвитку життєвої компетентності школярів;
 • технологія реабілітації природою;
 • технологія студентсько-учнівського самоврядування;
 • технологія моніторингу освітньо-реабілітаційного процесу;
 • технологія роботи медико-психолого-педагогічного консиліуму;
 • технологія педагогічного супроводу соціальної практики учнів;
 • технологія педагогічного супроводу життєвої практики учнів.

Протягом 25 років експериментальної діяльності науково-педагогічними працівниками закладу підготовлено та видано більше 800 наукових публікацій, в тому числі:

 • 14 монографій;
 • 30 науково-методичних і практико зорієнтованих посібників з актуальних проблем педагогіки життєтворчості, реабілітаційної педагогіки, компетентнісно спрямованої освіти.

Завдяки інноваційній діяльності колектив досяг нової якості роботи, яка набагато перевищувала всі вимоги до навчально-реабілітаційного центру і відповідала характеристикам вищого навчального закладу. З метою створення нормативно-правових засад для подальшого інноваційного розвитку закладу Запорізька обласна рада прийняла рішення «Про зміну типу, найменування комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради та затвердження нової редакції статуту» від 27.08.2015 р. №45. Переведення Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру в нову функціональну якість – Хортицьку національну академію – дозволило продовжити на новому рівні експериментальну та інноваційну діяльність колективу, поглибити і підвищити якість фундаментальних і прикладних науково-педагогічних досліджень, сприяло залученню студентської молоді до інноваційної діяльності, наданню послуг інформаційно-ресурсного центру для інших навчальних закладів, а також збагаченню культурно-просвітницької діяльності, що відповідає нагальним потребам і стратегічним пріоритетам вітчизняної освіти.


Публікації (Додаток 1)
Публікації (Додаток 2)