Запрошення до публікації у спецвипуску журналу WSEAS TRANSACTIONS ON SYSTEMS AND CONTROL на тему «Взаємодія штучного інтелекту та системи вищої освіти Східної Європи».

Штучний інтелект

У межах співпраці Хортицької національної академії та Вищої школи бізнесу – National Louis University (м. Новий Сонч, Польща) запрошуємо долучатися до спецвипуску журналу WSEAS TRANSACTIONS ON SYSTEMS AND CONTROL на тему «Взаємодія штучного інтелекту та системи вищої освіти Східної Європи».

Організатор: Валері Окуліч-Козарин

Структурний підрозділ: факультет суспільних наук та інформатики

Університет: National Louis University

Країна: Польща

Електронна адреса: wokulicz-kozaryn@wsb-nlu.edu.pl

Назва журналу: WSEAS TRANSACTIONS ON SYSTEMS AND CONTROL

Назва спеціального випуску журналу: Взаємодія штучного інтелекту та системи вищої освіти Східної Європи

Мета: Мета спецвипуску – підкреслити роль нових інтелектуальних технологій і надати свіжий імпульс розвитку східноєвропейської системи вищої освіти шляхом опублікування спеціального випуску.

Теми:

 • Чи можливою є система єдності: штучний інтелект і вища освіта?
 • Місце та роль штучного інтелекту на ринку послуг вищої освіти
 • Позитивний вплив штучного інтелекту на якість надання послуг у вищій освіті
 • Потреби студентів та викладачів закладів вищої освіти у використанні штучного інтелекту
 • Чи знайомі студенти та викладачі зі штучним інтелектом?
 • Вплив штучного інтелекту на психологічне та психічне здоров’я студентів і викладачів закладів вищої освіти
 • Потенційні загрози штучного інтелекту для якості послуг у вищій освіті
 • Чи можливо контролювати штучний інтелект за умови його використання у системі вищої освіти?

Запрошення від організатора: 

Останніми роками розвиток інтелектуальних технологій, що підживлюється новітніми методами машинного навчання та аналізу даних, відкрив нові можливості у багатьох сферах нашого життя. Це, зокрема, охорона здоров’я, туризм, маркетинг, державне управління, військова та інші сфери. Штучний інтелект запропонував свіжі рішення для проблем, пов’язаних з якістю освіти. Використання штучного інтелекту у моделях вищої освіти майбутнього дозволить покращити якість освітніх послуг, звільнивши викладачів від рутинної роботи. Водночас взаємодія штучного інтелекту та вищої освіти є новою і недослідженою галуззю знань. У цьому випуску обговорюватимуться новітні способи взаємодії штучного інтелекту та системи вищої освіти, що дозволяють підвищити якість надання освітніх послуг. До публікації приймаються матеріали з різних навчальних дисциплін на тему взаємодії штучного інтелекту та системи вищої освіти. Публікації можуть презентувати як негативну, так і позитивну точку зору на дослідницький об’єкт. У цьому спеціальному випуску вітаються як оригінальні статті та систематичні огляди, так і короткі звіти та спроби метааналізу.

 

Interaction of Artificial Intelligence and Eastern European higher education system

Name of the Organizer: Walery Okulicz-Kozaryn

Department: Faculty of Social Sciences and Informatics

University: National Louis University

Country: Poland

Email: wokulicz-kozaryn@wsb-nlu.edu.pl

Title of the Journal: WSEAS TRANSACTIONS ON SYSTEMS AND CONTROL

Title of the Special Issue: Interaction of Artificial Intelligence and Eastern European higher education system

Aim: The special issue goal is to emphasize the role of new intellectual technology and give a new impulse for development of the Eastern European higher education system by publishing a special issue.

Topics:

 • Is there a unity system: Artificial Intelligence and higher education?
 • The place and role of Artificial Intelligence on the higher education services market
 • Positive impact of Artificial Intelligence on the quality of higher education services
 • The needs of students and university teachers in the use of Artificial Intelligence
 • Are students and university teachers familiar with Artificial Intelligence?
 • The impact of Artificial Intelligence on the psychological and mental health of students and university teachers
 • Potential threats of Artificial Intelligence to the quality of higher education services
 • Is it possible to control Artificial Intelligence when used in a higher education system?

Welcome Message from the Organizer: In recent years, the development of intelligent technologies supported by new methods of machine learning and data analysis has opened up new opportunities in many areas of our life. This is health care, tourism, marketing, public administration, the militar, etc. Artificial Intelligence (AI) has brought new solutions to problems related to the quality of education. Future models of higher education using AI will improve the quality of educational services, freeing university teachers from routine work. At the same time, interaction of AI and higher education is a new unexplored area of knowledge. This issue discusses new ways of interaction between AI and higher education system, allowing to improve the quality of educational services. We invite papers from all academic disciplines on the topic of interaction of Artificial Intelligence and higher education system. All papers can include both negative and positive points of view. In this special issue, both original articles and systematic reviews, short reports and meta-analyses are welcome.