07 Квітня 2017        22506         Коментарі Вимкнено до Про нас

Про нас

Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради є закладом вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти за кількома галузями знань, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним осередком, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та проводить культурно-просвітницьку діяльність.

Відповідно до рішення Запорізької обласної ради від 04.10.2018 № 24 було змінено найменування закладу вищої освіти: Комунальний вищий навчальний заклад «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради на Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради. Навчальний заклад було засновано у 1995 році на виконання завдань Національної програми «Діти України» на базі Запорізької санаторної школи-інтернату для дітей із захворюваннями серцево-судинної системи в ході Всеукраїнського соціально-педагогічного експерименту за проблемою «Комплексна медична, психологічна, педагогічна реабілітація вихованців шкіл-інтернатів» (рішення Запорізької міської ради народних депутатів від 28.12.1995 № 586/4).

Підтвердженням плідних здобутків експериментальної діяльності закладу є надання йому в 2007 році статусу інноваційного (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.03.2007 № 229 «Про надання статусу інноваційного закладу Хортицькому навчально-реабілітаційному багатопрофільному центру»), у 2010 році – статусу національного навчально-реабілітаційного центру (указ Президента України від 28.01.2010 № 76/2010 «Про надання Хортицькому навчально-реабілітаційному багатопрофільному центру статусу національного»; наказ Міністерства освіти і науки України від 26.02.2010 № 153 «Про надання Хортицькому навчально-реабілітаційному багатопрофільному центру статусу національного»); у 2015 році зміна типу закладу та найменування (рішення Запорізької обласної ради шостого скликання сорок шостої сесії від 27.08.2015 № 45 «Про зміну типу, найменування Комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради та затвердження нової редакції статуту»), а у 2018 році – перейменування закладу (рішення Запорізької обласної ради сьомого скликання двадцять четвертої сесії від 04.10.2018 № 24 «Про перейменування комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради та затвердження нової редакції статуту»).

Відповідно до рішень Запорізької обласної ради від 26.06.2014 № 39 «Про закріплення нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області» та 20.12.2018 № 32 «Про закріплення нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області за комунальним закладом освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради» заклад входить до складу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області.

Хортицька національна академія є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, бюджетні рахунки в територіальному органі Державної казначейської служби України та/або поточні, депозитні рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, в тому числі печатку із зображенням Державного Герба України, бланки з власними реквізитами. Місцезнаходження Хортицької національної академії: 69017, м. Запоріжжя, вул. Наукового містечка, 59 (о. Хортиця).

Хортицька національна академія є підзвітною, підконтрольною та підпорядкованою Запорізькій обласній раді та за галузевою спрямованістю підвідомчою Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

Основними структурними підрозділами Хортицької національної академії є факультети, кафедри, Педагогічний коледж, загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів, центр ранньої соціальної реабілітації як підрозділ, що забезпечує практичну підготовку студентів та проводить наукові дослідження, бібліотека, редакційно-видавничий відділ, навчально-науково-виробничий комплекс – реабілітаційний парк, гуртожиток, відділ міжнародних зв’язків та наукової роботи, науково-методичний відділ.

Основними завданнями Хортицької національної академії є:

 • провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями;
 • підготовка висококваліфікованих фахівців;
 • спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутої раніше освітньої (освітньо-професійної) програми та практичного досвіду;
 • провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі;
 • участь у забезпеченні суспільного й економічного розвитку держави через формування людського капіталу;
 • здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної і оздоровчої діяльності;
 • формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
 • забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, реабілітаційної, виховної, наукової та інноваційної діяльності;
 • створення умов для формування соціально-адаптивної та соціально-продуктивної особистості;
 • науково-експериментальна розробка та втілення в практику інноваційного змісту, форм і методів навчально-виховного й лікувально-реабілітаційного процесу на засадах педагогіки життєтворчості особистості, пропаганда ідей реабілітаційної педагогіки;
 • розвиток життєвої компетентності здобувачів освіти в умовах реабілітаційного простору;
 • інтеграція осіб з інвалідністю в освітній простір;
 • створення безпечних і нешкідливих умов навчання, формування здорового способу життя осіб, що здобувають освіту;
 • забезпечення в процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей фізичного розвитку здобувачів освіти;
 • здійснення соціально-педагогічного супроводу: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі;
 • створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;
 • збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;
 • поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників Хортицької національної академії;забезпечення духовного розвитку особистості, виховання громадян у дусі українського патріотизму та поваги до Конституції України.

Підготовка фахівців у Хортицькій національній академії здійснюється відповідно до Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – галузь знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності: 022 Дизайн, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565); галузь знань 20 Аграрні науки і продовольство, спеціальність 206 Садово-паркове господарство (наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565); галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (наказ МОН України від 06.12.2018 № 2674-л):

 • першого (бакалаврського) рівня – галузь знань 0101 Педагогічна освіта, спеціальності: 6.010105 Корекційна освіта (за нозологіями), 6.010106 Соціальна педагогіка (наказ МОНмолодьспорту від 13.07.2012 № 2325л); галузь знань 23 Соціальна робота, спеціальність 231 Соціальна робота (наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565); галузь знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності: 022 Дизайн (наказ МОН України від 06.07.2016 № 1404л), 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (наказ МОН України від 26.05.2017 № 111-л); галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія (наказ МОН України від 23.12.2016 № 1512л); галузь знань 20 Аграрні науки і продовольство, спеціальність 206 Садово-паркове господарство (наказ МОН України від 22.05.2017 № 100-л); галузь знань 24 Сфера обслуговування, спеціальність 242 Туризм (наказ МОН України від 26.05.2017 № 111-л); галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 Психологія (наказ МОН України від 23.11.2017 № 285-л); галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 073 Менеджмент (наказ МОН України від 23.11.2017 № 285-л); галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності: 016 Спеціальна освіта (наказ МОН України від 16.06.2017 № 123-л), 013 Початкова освіта (наказ МОН України від 28.03.2018 № 323-л);
 • другого (магістерського) рівня– галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності: 016 Спеціальна освіта (наказ МОН України від 16.06.2017 № 123-л) (розширення ліцензованого обсягу), 013 Початкова освіта (наказ МОН України від 26.04.2018 № 505-л); галузь знань 23 Соціальна робота, спеціальність 231 Соціальна робота (наказ МОН України від 16.06.2017 № 123-л); галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія (наказ МОН України від 17.03.2017 № 51л).

Заклад є базовим у Запорізькому регіоні зі створення компетентнісно спрямованого освітньо-реабілітаційного простору (забезпечує безперервність і наступність освіти), комплексної реабілітації (медичної, соціальної, психологічної, педагогічної), соціальної інтеграції та розвитку життєвої компетентності дітей і молоді з особливими потребами з першого року життя до здобуття вищої освіти.

Відповідно до ст. 48 Закону України “Про вищу освіту” мовою освітнього процесу в Хортицькій національній академії є державна мова – українська.
Станом на 15 квітня 2021 року фактична кількість студентів Хортицької національної академії складає 1337 осіб, з них 1202 здобувають вищу освіту на денній формі навчання, 135 – на заочній.


Указ Президента України №76/2010 від 28.01.2010 “Про надання Хортицькому навчально-реабілітаційному багатопрофільному центру статусу національного”

Наказ МОН №153 від 26.02.2010 “Про надання Хортицькому навчально-реабілітаційному багатопрофільному центру статусу національного”

Рішення обласної ради № 45 від 27.08.2015 “Про зміну типу, найменування комунального закладу “Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр” Запорізької обласної ради та затвердження нової редакції статуту”

Рішення обласної ради № 24 від 04.10.2018 “Про перейменування комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради та затвердження нової редакції статуту”

Склад Наглядової ради

Реєстрація для проходження магістерського тесту навчальної компетентності
Реєстрація на творчий конкурс 2022 р.
Підтримка переміщеним студентам
Акредитація
Довідник безбар’єрності
Онлайн Скринька Довіри
Довідки про навчання
Скарбничка Хортицького Абітурієнта
Червень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930