05 Вересня 2017        666         Коментарі Вимкнено до Кафедра природничо-наукових дисциплін

Кафедра природничо-наукових дисциплін


Кафедра природничо-наукових дисциплін є структурним підрозділом факультету мистецтва та дизайну, проте обслуговує обидва факультети Хортицької національної академії.

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Туризм» та «Менеджмент» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

В академії готують фахівців спеціальності «Туризм», спеціалізації «Лікувально-реабілітаційний та оздоровчий туризм». Студенти отримують знання з: лікувально-реабілітаційних, оздоровчих, соціальних, дисциплін професійної підготовки; вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності; законодавчої бази; комунікацій у професійній сфері; професійних компетенцій та обов’язків; основних положень етики; основ ділового спілкування, основ ділової іноземної мови. А також оволодівають методами огляду пацієнта/клієнта, лікувально-оздоровчого обстеження та тестування основних функціональних можливостей пацієнта, обробки інформації; планування та реалізації заходів лікувально-реабілітаційного та оздоровчого туризму; особливостями вербального і невербального спілкування. Протягом навчання у студентів формуються навички здійснення аналізу сучасного стану та ефективного й оптимального розвитку і розміщення всіх складових рекреаційних комплексів; реабілітаційного обстеження й тестування основних функціональних можливостей; проведення реабілітаційних заходів.

У 2017 році відкрито спеціальність «Менеджмент» зі спеціалізацією «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)». Метою освітньої програми є підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері управління організаціями та їх підрозділами на засадах оволодіння системою компетентностей. Фахівець з менеджменту може реалізувати свої професійні можливості в галузях управління та адміністрування, працюючи на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми різних форм власності.

Дисципліни, закріплені за кафедрою природничо-наукових дісциплін:
 • ЮАнатомія, фізіологія, патологія дітей
 • Біохімія
 • Вища та прикладна математика
 • Вікова та педагогічна психологія
 • Вікова фізіологія та валеологія
 • Дизонтогенез психічного розвитку
 • Дитяча практична психологія
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 • Економіка
 • Загальна психологія
 • Інформаційні технології в науці та освіті
 • Інформаційні технології, системи та ресурси
 • Медико-соціальний патронаж
 • Менеджмент соціально-педагогічної роботи
 • Міжнародна економіка
 • Організація зеленого туризму
 • Основи екології і БЖД (охорона праці)
 • Основи медичних знань
 • Основи підприємництва
 • Основи підприємництва і менеджменту
 • Основи психоконсультації і психокорекції
 • Основи психології
 • Основи фармакології
 • Психодіагностика
 • Психологія вищої школи
 • Психосоматика
 • Рекламно-інформаційні технології
 • Соціальне страхування
 • Спеціалізації в туризмі
 • Сучасні інформаційні технології навчання
 • Туризмознавство
 • Фізика
 • Фізіологія ВНД

Антоненко Ірина Юріївна – завідувач кафедрою, кандидат психологічних наук, доцент.

Антоненко Ірина Юріївна має вищу освіту: у 2002 р. закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю «Українська мова та література», у 2009 р. – Класичний приватний університет, спеціальність – «Психологія», у 2014 р. – Класичний приватний університет, спеціальність – «Журналістика». Кандидат психологічних наук з 2010 р. Дисертацію на тему «Особливості механізмів психологічного захисту в системі педагогічної взаємодії» захистила зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Є автором 42 публікацій, з них 36 – наукового, 6 – навчально-методичного характеру, в тому числі 15 – у фахових виданнях. Професійним напрямом діяльності є педагогічна психологія. Результати наукової діяльності постійно оприлюднюються на науково-практичних конференціях, була учасником 14 міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференцій.