Публічна інформація        14 Грудня 2018        486         0

Проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Фізична терапія»

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення акредитаційної експертизи» від 28.11.2018 № 2248-л експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

  • голова комісії – Лазарєва Олена Борисівна, завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор;
  • член комісії – Андрійчук Ольга Ярославівна, професор кафедри здоров’я людини та фізичної терапії Східноєвропейського національного університету імені Лесі України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор.


В період з 11 по 13 грудня 2018 року розглянула подані матеріали та провела акредитаційну експертизу щодо спроможності комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради здійснювати підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія» зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія з ліцензійним обсягом прийому 25 осіб за денною формою навчання.
Проведення акредитаційної експертизи здійснювалось відповідно до вимог нормативних документів Міністерства освіти і науки України щодо ліцензування і акредитації закладів освіти на підставі Положення про експертну комісію. На експертизу було подано всі необхідні документи, які регламентуються Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 978 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 31.10.2011 № 1124; 15.08.2012 № 801; 18.09.2013 № 692; 27.05.2014 № 507). Акредитаційна експертиза проведена з урахуванням Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2015 № 1187 (зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 347) та Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 № 689.
Висновки експертів підготовлені за результатами аналізу відповідних документів, що регламентують діяльність комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, навчально-методичної документації, проведення співбесід з керівництвом та науково-педагогічними працівниками випускової кафедри фізичної реабілітації.
Перевіривши наявність та достовірність документів, що забезпечують правові основи діяльності, експертна комісія зазначає, що комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради має в наявності всі оригінали установчих та реєстраційних документів, які відповідають нормативним вимогам щодо здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з підготовкою фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія» зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія.
Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради дотримується законодавчих та нормативних документів під час проведення Вступної кампанії. Експертний аналіз підтвердив, що набір студентів за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія» зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія відповідає потребам регіону. Формування контингенту здійснюється відповідно до ліцензійного обсягу та чинного законодавства України без порушень. Організаційні та рекламні заходи закладу вищої освіти забезпечують формування якісного складу студентів для підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія» зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія.
Надані закладом вищої освіти матеріали (система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності, ОПП, навчальні плани, робочі навчальні плани, програми практик, НМКД тощо) підтверджують, що зміст підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія» зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія відповідає державним вимогам. Експертна комісія констатує, що освітній процес спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія у Хортицькій національній академії організовано відповідно до чинного законодавства України, забезпечено організаційно-методичною документацією та відповідає існуючим критеріям державних вимог до акредитації підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Проаналізувавши організаційне та навчально-методичне забезпечення підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія» зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія, експертна комісія зазначає, що всі дисципліни навчального плану мають відповідне методичне забезпечення, яке в повному обсязі відповідає чинним Державним вимогам щодо акредитації.
Показники кадрового забезпечення та якісного складу науково-педагогічних кадрів, які здійснюють підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія» зі спеціальності 227 Фізична терапія у Хортицькій національній академії відповідають існуючим акредитаційним вимогам щодо підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Експертна комісія встановила, що матеріально-технічна база закладу вищої освіти забезпечує умови для проведення теоретичних, практичних та індивідуальних занять. Аудиторії, кабінети і лабораторії відповідають нормативним санітарно-технічним вимогам підготовки магістрів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Якість підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія» зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія відповідає чинним державним вимогам щодо підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Експертна комісія вважає, що комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради спроможний надавати освітні послуги з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія» зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія з ліцензованим обсягом 25 осіб денної форми навчання і вважає за доцільне рекомендувати Міністерству освіти і науки України акредитувати комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради на здійснення освітньої діяльності з підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія» зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія.