Публічна інформація        21 Травня 2018        897         0

Всеукраїнська науково-практична конференція «СОЦІАЛЬНА ТА ЖИТТЄВА ПРАКТИКА В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

17 травня 2018 року в КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР м. Запоріжжя розпочала свою роботу Всеукраїнська науково-практична конференція «СОЦІАЛЬНА ТА ЖИТТЄВА ПРАКТИКА В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА», присвячена Дню науки.
Мета конференції: обговорення актуальних питань, теоретичних та прикладних проблем організації соціальної та життєвої практики у структурі професійної підготовки.


У роботі конференції взяли участь 192 особи, зокрема:
представники наукових установ і закладів післядипломної педосвіти: Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (м. Київ); Запорізької медичної академії післядипломної освіти, Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; вищих навчальних закладів зарубіжжя-Бєльського державного університету ім. А. Руссо (Молдова),
вищих і загальноосвітніх навчальних закладів України.
Відкрила конференцію ректор Хортицької національної академії Нечипоренко Валентина Василівна, доктор педагогічних наук, доцент.
У вітальному слові Валентина Василівна наголосила, що конференція приурочена до Дня науки, який щороку відзначається в Україні 19 травня, відзначила актуальність обраної тематики та широке коло учасників – фахівців із наукових та навчальних закладів. Торкаючись теми конференції, виділила, що саме компетентнісний підхід до розвитку української освіти може бути успішно реалізований за умови переосмислення та вдосконалення всіх аспектів навчально-виховного процесу, проектування та впровадження відповідних змістових , технологічних та організаційних нововведень, які забезпечать нову якість роботи навчальних закладів, у повній мірі інтегрованих у соціокультурний простір.
Ректор наголосила на значущості обміну думок поміж фахівцями з питань формування професійної компетентності, які представляють вітчизняну наукову школу, та студентами, які збираються присвятити свою діяльність цій справі.
«У статті 26 Закону України «Про вищу освіту» одним із основних завдань закладу вищої освіти визначено утвердження в учасників освітнього процесу моральних якостей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності. Безперечно, успішному виконанню цього завдання сприятиме саме залучення майбутніх фахівців до соціальної і життєвої практики, значення якої високо оцінюється науковцями, викладачами вишів і роботодавцями.
Отже, Всеукраїнська науково-практична конференція, має стати дискусійною платформою для обговорення інноваційних підходів до розв’язання актуальних проблем, які перебувають в епіцентрі науково-педагогічних досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених».
Учасників конференції привітали керівники МОНУ, АПН України та корифеї педагогічної справи:
Шевцов Андрій Гаррійович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України у своєму вітальному слові наголосив:
«Вважаю позитивним фактом активну участь у конференції багатьох талановитих студентів, надання молодим науковцям різних вишів Запорізького краю та України можливості спілкуватися на науковому рівні, обмінятися ідеями і обговорити актуальні проблеми, оволодіти практичними навичками у сфері інноваційної діяльності. Наукове життя неможливе без молодих дослідників, у тому числі студентів та аспірантів, які тільки починають свій шлях на науковій ниві. З одного боку, їх сучасне бачення проблем дозволить винайти оригінальні рішення завдань, які висуває наука. З іншого, – формування професійної свідомості майбутніх фахівців можливе лише за умови набуття навичок наукової діяльності. Для того, щоб глибоко оволодіти матеріалом навчальних програм, необхідно передусім сформувати якості дослідника, розширити науковий світогляд, теоретичний кругозір і ерудицію.
Бажаю, щоб інтерактивна робота конференції, перебування на острові Хортиця її учасників залишили тільки позитивні враження і стали дієвим стимулом до подальших наукових досліджень та інноваційної діяльності в системі освіти України!»
Ничкало Неля Григорівна, академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України:
«Сучасне соціокультурне життя стрімко розвивається, тож у нових умовах вищі навчальні заклади мають піднятися над суто ЗУНівською парадигмою, в рамках системи соціальної і життєвої практики спрямувати освітній процес на підготовку життєво і професійно компетентних фахівців, здатних інтегруватися в суспільство, успішно виконувати свої громадянські та професійні обов’язки, творчо проектувати і здійснювати власне життя. Недостатньою є спрямованість лише на оновлення навчальних програм, оскільки для перетворення знань, умінь і навичок у якісно нову характеристику – професійну та життєву компетентність – необхідне залучення студентів до соціальної практики в якості її повноправних суб’єктів».
Сохань Лідія Василівна, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки України, президент наукової школи «Мистецтво життєтворчості», науковий консультант Хортицької національної академії:
«Сьогодні мені надзвичайно приємно вітати всіх присутніх на конференції- як науковців, чиї заслуги перед наукою важко переоцінити, так і молодих вчених, аспірантів, студентів, які тільки-но стають на шлях наукового дослідження і ще здивують нас своїми досягненнями».
Бондар Віталій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник освіти України:
«Бажаю від імені Національної академії педагогічних наук України всім учасникам
плідної та творчої праці. Впевнений, що молоде покоління збагатить українську науку новими вагомими здобутками».
Топузов Олег Михайлович, віце-президент Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор:
«Сучасне суспільство потребує далекоглядних керівників і практичних працівників, здатних бачити як актуальні проблеми, так і перспективні потреби працювати в режимі випереджального, інноваційного розвитку. У цих умовах завдання викладачів – організувати ефективну життєву практику майбутнього фахівця, забезпечити його становлення як дослідника та проектувальника власного життя.
Важливість соціальної практики як пріоритетного засобу соціалізації людини вимагає створення в сучасних навчальних закладах умов для того, щоб студентська молодь в ході практичної суспільно значущої діяльності пізнавала закономірності та механізми суспільного життя, вчилася розв’язувати актуальні соціальні проблеми».
Єрмаков Іван Гнатович, завідувач сектору навчально-методичного забезпечення змісту освіти дітей з особливими потребами Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», кандидат історичних наук, науковий керівник експериментальної діяльності Хортицької національної академії також щиро привітав учасників конференції.
На пленарному засіданні до слова були запрошені науковці і викладачі Хортицької академії та вишів регіону.
Учасники конференції всебічно обговорили сучасний досвід і пріоритетні завдання соціальної та життєвої практики учнів і студентів на засадах компетентнісного підходу до освіти, актуальні проблеми формування професійної компетентності фахівців соціальної роботи, проаналізували досягнення та перспективи розвитку спеціальної освіти, ключові тенденції розвитку мистецтва та дизайну, визначили ефективні технології, форми і методи розвитку життєвих компетенцій молоді в умовах глобалізації та інформатизації, актуалізували проблеми фізичної терапії, ерготерапії та формування здорового способу життя осіб різного віку.
За підсумками роботи учасники прийняли Резолюцію та рекомендації стосовно обраної тематики освітнім закладам різних рівнів.
Висока активність вчених, досвідчених та молодих науковців, студентів підтвердила актуальність теми конференції.
Учасники конференції висловили подяку Міністерству освіти і науки України та Інституту модернізації змісту освіти за надану допомогу в організації та проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теоретичний і практичний аспекти».
Організатори конференції вдячні всім учасникам за плідне спілкування, надзвичайно цікаві доповіді та пропозиції щодо подальшої розбудови нової української школи на засадах компетентнісно спрямованої освіти, доброзичливу атмосферу заходу.